Algemene Voorwaarden

1. Lidmaatschap
1.1. Lidmaatschap wordt automatisch voortgezet naar het volgende collegejaar tenzij afgemeld als lid voor 1 oktober 2018. De contributie voor het lopende collegejaar blijft het lid verschuldigd aan Mercurius Wageningen bij opzegging na 1 oktober 2018.
1.1.1. Het tarief van lidmaatschap kan jaarlijks aangepast worden tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het tarief wordt doorberekend aan alle huidige leden bij aanvang het nieuwe collegejaar.

1.2. Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid, door opzegging namens de vereniging door het bestuur of door overlijden van het lid.​
1.2.1. Afmelden door lid bij Mercurius Wageningen dient via de website aangegeven te worden.
1.2.2. Na afstuderen van de Bachelor is het lid zelf verantwoordelijk voor afmelding bij Mercurius Wageningen mocht het lid niet een Master behorende tot Mercurius Wageningen voort zetten.
1.2.3. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur het recht om het lid het gehele lidmaatschap te ontdoen. De gehele procedure staat beschreven in de Statuten van Mercurius Wageningen welke verkrijgbaar zijn ter inzage in ’t Hok.

2. Profielgegevens 
2.1. Mercurius Wageningen heeft het recht om profielgegevens te gebruiken voor doeleinden binnen vereniging.
2.2. Mercurius Wageningen verschaft geen contactgegevens aan derden.

Het Huishoudelijk Reglement van Mercurius Wageningen, kunt u hier vinden. 

nl_NLDutch